ARTICLES FTI PODCAST “ผู้ให้บริการข้อมูล ความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม” รายการ FTI TALK อุตสาหกรรมทั่วไทย พูดคุยเรื่องที่ใช่ ของอุตสาหกรรมไทยวันนี้ ตอน ต่อเรือ ซ่อมเรือฯ อุตสาหกรรมสำคัญ หลอดเลือดใหญ่ของประเทศไทย ติดตามฟังได้ที่ช่องทาง : (พิมพ์ค้นหาคำว่า “FTI PODCAST”) ? SOUNDCLOUD https://url.fti.or.th/l/wo8E5fpG9 ? SPOTIFY https://url.fti.or.th/l/t3xpDkPWy ? APPLE PODCAST https://url.fti.or.th/l/lQYf2OGOY ? GOOGLE PODCAST https://url.fti.or.th/l/Mku5RVJpk ? YOUTUBE https://youtu.be/KQ-5BF-zFqA

FTI PODCAST