ARTICLES ร่วมสัมมนาเชิงวิชาการผลการศึกษาโครงการศึกษาเพื่อยกระดับศักยภาพกองเรือพาณิชย์ไทย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา

สัมมนาเชิงวิชาการผลการศึกษาโครงการศึกษาเพื่อยกระดับศักยภาพกองเรือพาณิชย์ไทย