ARTICLES ประชุมกลุ่มต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ห้องประชุม 1 โรงแรมศิวาเทล เวลา 13.30 น.

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563_2